Domov pro seniory

Domov pro seniory zahájil svoji činnost v únoru roku 1995. Objekt domova byl postupně přebudován z pečovatelského domu (ve standardní panelové zástavbě). Kapacita domova je 113 lůžek.

 

 

Posláním našeho Domova pro seniory je poskytnout pobytové služby a sociální péči osobám, které vzhledem ke svému věku a trvalým změnám zdravotního stavu potřebují pomoc druhé osoby. Dále za pomoci a podpory poskytované služby motivovat klienty, kteří jsou oslabeni v prosazování svých práv, k řešení své nepříznivé sociální situace, podpořit je při sociálním začleňování - působit aktivně a vzhledem k jejich individuálním potřebám umožnit žít aktivní, důstojný a plnohodnotný život.

 

Okruhem osob jsou osoby se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, dále osoby s trvalým zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a jimž nelze z různých důvodů zabezpečit podporu a pomoc v jejich vlastním domácím prostředí.

 

Věková struktura cílové skupiny:

  • mladší senioři (65 - 80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

 

Cílem poskytovaných služeb v našem domově pro seniory je:

  • vytvořit klientům příjemné prostředí, kde se budou cítit spokojeni, budou respektováni a budou zachována jejich práva, důstojnost a vůle,
  • poskytnout klientům nový domov,
  • respektovat a uplatňovat práva klientů, vytvářet prostor pro vyjadřování svých potřeb, přání, stížností,
  • podporovat klienty v prosazování svých osobních cílů a prosazování práv, které mohou s pomocí a podporou služby dosáhnout,
  • vytvářet podmínky pro aktivní využívání volného času dle možností a schopností klienta,
  • umožnit naplňovat fyzické, psychické, společenské, citové a duchovní potřeby, podporou soběstačnosti, zapojením se do různých zájmových činností pomoci strávit čas v domově co nejlépe a nejaktivněji,
  • podporovat klienty v udržování vztahů s rodinou a blízkými osobami, ve využívání veřejných služeb města,
  • poskytovat kvalitní sociální služby, které jsou založeny na základních zásadách poskytované služby v Domově pro seniory.