Podmínky používání

Ochrana osobních údajů

 

MÚSS a vaše osobní údaje

MÚSS se zavázal co nejúčinněji chránit osobní údaje svých zákazníků, partnerů, dodavatelů a ná-vštěvníků svých webů a používat nejmodernější technologie, aby zajistila neustálé zlepšování nabíze-ných služeb. 

 

Pojem „osobní údaje“ zahrnuje všechny údaje, které umožňují nebo usnadňují identifikaci jednotlivce. MÚSS prohlašuje a zaručuje přesné dodržení zákonů o ochraně osobních údajů a dalších příslušných zákonů. 

MÚSS a použití dat k určitému účelu

Obecně budeme používat osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete (například při registraci na některém z našich webů, při telefonické komunikaci s našimi pracovníky a při jiných činnostech za předpokladu, že nám to povolíte), nebo vaše údaje získané zákonným způsobem pro využití ke kon-krétnímu účelu, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy, poskytnout vám nabídky nebo informace, zpracovat vaše objednávky u MÚSS nebo splnit naše závazky související s poskytováním služeb a provést servisní úkony. V rámci stávajícího vztahu s klienty je také možné 

 

• shromažďovat, ukládat, zpracovávat a předávat osobní údaje zřizovateli, 

• předávat osobní údaje třetím stranám (subdodavatelům MÚSS) jako součást poskytování služeb (služba nebo její poskytnutí), 

• používat osobní údaje, které nám předáte, pro naše potřeby nebo pro potřeby třetích stran naším jménem jako součást výše uvedených činností (zejména marketing a průzkumy veřejného mínění). 

• V každém případě budeme akceptovat vaše osobní prohlášení záměru, pokud si nepřejete nám poskytnout osobní údaje za účelem udržování vztahu s klienty (zejména pro účely průzkumů veřejného mínění). 

 

Veškeré shromážděné či uložené osobní údaje nebo osobní údaje poskytnuté MÚSS budou použity výhradně k účelům, které vám budou předem oznámeny. Výjimky z tohoto pravidla zahrnují případy, kdy shromažďování, ukládání a zpracování probíhá za účelem: 

 

• ochrany právních nároků, 

• ochrany před soudními spory, 

• přípravy, vyjednávání a uskutečnění obchodních transakcí, 

• zpracování nařízení úřadu nebo soudu nebo vlivem legislativních opatření, 

• nebo v případě, že je účel přímo spojen s přiřazeným účelem, který vám byl dříve oznámen. 

 

MÚSS bude vaše osobní údaje ukládat po dobu, 

 

• která může být vyžadována za účelem splnění závazků a poskytnutí služeb ve smluvním rámci, 

• která může být vyžadována za účelem dodržení zákonných období archivace, 

• která může být vyžadována v souvislosti s odpovědností za produkty, 

• která může být vyžadována za účelem urovnání sporů a vymáhání smluv, které byly ujednány

MÚSS a zabezpečení a kvalita údajů

Naším cílem je chránit kvalitu a integritu vašich osobních údajů. Přijali jsme proto odpovídající tech-nická a organizační opatření. Nabízíme například možnost šifrování e-mailů nebo osobních údajů odeslaných našim webům. MÚSS vyvine maximální úsilí v ekonomicky rozumné míře, aby veškeré požadované opravy vašich údajů byly zaneseny co nejrychleji. Vaše podpora v tomto procesu je nedocenitelná. Velmi nám pomůže, když se v případě požadavku na zanesení změny ujistíte, zda byl oznámen.

MÚSS a používané technologie (soubory cookie, webová signalizace)

Shromažďujeme informace o návštěvnících našich internetových stránek za účelem dalšího zlepšování našich služeb a našich online nabídek. Díky tomu dokáže MÚSS lépe splňovat požadavky zákazníků. Tuto činnost provádíme zcela anonymním způsobem, aby byla znemožněna jakákoliv identifikace jednotlivců. 

 

Při shromažďování těchto anonymních informací používáme také takzvané soubory cookie. Soubory cookie jsou datové soubory ukládané webovým prohlížečem. Soubory cookie nám pomáhají nabíd-nout vám speciálně přizpůsobené nabídky. Použití souborů cookie můžete odmítnout výběrem pří-slušného nastavení v prohlížeči. Pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci používat všechny funkce tohoto webu. MÚSS za takové jednání nepřijímá žádnou odpovědnost. 

 

MÚSS a technologie ochrany údajů

Nové technologie nabízejí uživatelům větší možnost kontroly nad osobními údaji. MÚSS vyvíjí maxi-mální úsilí, aby poskytla vhodné možnosti ochrany všude tam, kde to charakter uchovávaných údajů vyžaduje. 

MÚSS a zabezpečení

MÚSS provádí technická a organizační bezpečnostní opatření, která chrání vaše osobní údaje před náhodnými a nezákonnými změnami, odstraněním, ztrátou a také před neoprávněným přístupem nebo zveřejněním.

MÚSS a bezpečnost dětí

Weby společnosti MÚSS neobsahují téměř žádný obsah zaměřený přímo na děti. Bez souhlasu rodičů nebo opatrovníků by nám děti neměly odesílat žádné osobní údaje. Z tohoto důvodu doporučujeme všem rodičům a opatrovníkům, aby své děti poučili o bezpečném a zodpovědném používání internetu a webových stránek. Naší zodpovědností je dodržovat všechny odpovídající zákony a předpisy. Jakákoli jejich porušení, která budou odhalena, budou MÚSS prošetřena a budou z nich vyvozeny zákonné důsledky.

MÚSS a práva na licencování a ochranné známky a autorská práva

MÚSS dbá na vlastní práva na autorská práva, vlastnictví a také na práva klientů, dodavatelů, partne-rů i případných neznámých třetích stran. 

 

MÚSS si vyhrazuje právo použít osobní údaje k vyjádření a prosazování výše zmíněných práv v případě jejich porušení nebo pouhého důvodu k předpokladu, že došlo k porušení, které by postup-ně potvrdilo, že došlo ke skutečnému porušení práv nebo vlastnictví MÚSS nebo jejích zákazníků, dodavatelů, partnerů i případných neznámých třetích stran. 

 

MÚSS si také vyhrazuje právo v takovém případě odhalit osobní údaje, pokud je to požadováno v rámci oficiální žádosti o informace, zahájení soudních procesů a pro zajištění souladu s právními procesy nebo rozsudkem či žalobou na základě vysvětlujících poznámek na webu MÚSS. 

Právní ujednání:

Žádná odpovědnost za obsah

Internetové stránky společnosti MÚSS příležitostně obsahují hypertextové odkazy nebo soubory co-okie jiných webů nebo informace a nabídky třetích stran. MÚSS se snaží tyto weby nebo informace a nabídky zprostředkované pomocí hypertextových odkazů a souborů cookie pečlivě vybírat. MÚSS však nemůže zajistit, že třetí strana dodrží srovnatelné aspekty ochrany osobních údajů a zabezpečení nebo právní požadavky na stejné úrovni jako MÚSS. MÚSS nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto weby ani informace a nabídky, které obsahují. 

Žádné poradenství

Informace na webech společnosti MÚSS nezastupují individuální poradenství. Se žádostí o poradenství se obraťte osobně nebo telefonicky na naše pracovníky. 

Používání internetových stránek

Obsah a rozvržení webů společnosti MÚSS jsou chráněným duševním vlastnictvím. Reprodukce ob-sahu v jakékoli formě vyžaduje výslovný písemný souhlas společnosti MÚSS. 

Otázky související se zásadami ochrany osobních údajů

 

Související shromažďování, ukládání a zpracování vašich osobních údajů v kontaktním formuláři nebo našich poštovních systémech je prováděno výhradně v reakci na vaši žádost o informace, vaše otázky související s ochranou osobních údajů nebo vaše žádosti o opravu, blokování, odstranění či vznesení námitky. V této souvislosti jsou vaše údaje zpracovávány výhradně společností MÚSS. 

 

Platnost tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů začne platit v okamžiku publikování na webu společnosti MÚSS. Všechny předchozí publikované verze jsou v okamžiku publikování neplatné.