20. 11. 2020 Společná procházka

V pátek 20. listopadu jsme vyrazili na společnou procházku, zatím jen v omezeném počtu, ale i za to jsme velice rádi 😊☀️
 
Více v galerii ZDE

 

Změny v Pečovatelské službě

Informace pro klienty Pečovatelské služby, kteří si vyzvedávají oběd v Městském ústavu sociálních služeb v Klášterci nad Ohří

V letošním roce jsme vás již dvakrát informovali prostřednictvím Kláštereckých novin o připravovaných změnách, které se budou týkat klientů Pečovatelské služby využívajících stravování v MÚSS. Jedná se o klienty, kteří si pro obědy docházejí, a klienty, kterým je oběd dovážen domů.

Jednotlivé úkony Pečovatelské služby mohou být poskytovány klientům pouze v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám, které se vyskytly v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivá sociální situace nastává, když k jejímu řešení je potřebná pomoc jiné fyzické osoby a tato pomoc není dostupná z přirozených zdrojů osoby ani běžně dostupných veřejných služeb.

V září tohoto roku se v MÚSS uskutečnila metodická návštěva pracovníků Krajského úřadu Ústeckého kraje a MÚSS bylo doporučeno: vydefinovat si nepříznivou sociální situaci a neuzavírat smlouvy s klienty, kteří se v ní nenacházejí, pokračovat v trendu ukončování smluv s klienty, kteří mají nasmlouvané pouze občasné úkony péče o domácnost či donášku oběda bez dalších návazných úkonů. Snížit objem poskytovaných služeb, které se dají nahradit komerčními službami u klientů, kde je to možné.

Po posouzení sociální situace všech klientů, kteří využívají pouze úkonu poskytnutí stravy, bylo zjištěno, že se aktuálně nenachází v nepříznivé sociální situaci. A zároveň využívají službu, která se dá nahradit komerčními službami (např. restaurace). Proto s nimi musíme ukončit smlouvu o poskytnutí Pečovatelské služby k 31. 12. 2020.

Samozřejmě je možné i nadále, po ukončení smlouvy o poskytování sociální služby, docházet na obědy do MÚSS jako ostatní strávníci bez uzavřené smlouvy o sociální službě. Cena celého oběda je od 1. 1. 2021 v tomto případě stanovena na 115 Kč. Kapacita této možnosti stravování je však omezena. Pokud by klientům tato možnost nevyhovovala, pracovnice MÚSS jsou k dispozici a rády všem poradí, jak a kde nejlépe zajistit stravování komerčními službami. V případě, že dojde ke zhoršení sociální nebo zdravotní situace, je samozřejmě možné znovu kontaktovat Pečovatelskou službu a uzavřít novou smlouvu o poskytovaní sociální služby.

Zákaz návštěv v Domově od 17.9.2020

 
!ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY!
 s platností od 17. 9. 2020 do odvolání se uzavírá Domov pro všechny návštěvy.
Je možné převzít balíčky pro klienty po zazvonění na recepci od 9.00hod.
 
Děkujeme za pochopení.

14. 08. 2020 Návštěva p. Zbyňka Zemana

Včera nás navštívil pan Zbyněk Zeman se svým australským ovčákem Maxmiliánem Barneym III., aby nám ukázal, co všechno se tito psi zvládají naučit, jak brání své teritorium a jak naopak dokáží být výbornými společníky. 🐶
 
Více v galerii ZDE

 

10. 08. 2020 Projekt Odlehčovací služby v MÚSS

Odlehčovací služby v Městském ústavu sociálních služeb v Klášterci nad Ohří

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování. Realizace investice umožní skokové zvýšení úrovně a kvality poskytovaných sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi a zároveň napomůže odstranění rozdílů, které v úrovni těchto služeb panují mezi jednotlivými regiony.  V souladu se specifickým cílem 2.1 IROP projekt přispěje k dosažení cíle Strategie Evropa 2020 v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a k dosažení národního cíle zachování počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením na úrovni roku 2008 vytyčeného v NPR 2014. Pro řešení problematiky sociálního vyloučení dojde v souladu s SC 2.1 k dobudování potřebné infrastruktury pro poskytování sociálních služeb a doprovodných programů. Podpora směřuje ke službám terénního, ambulantního charakteru a k deinstitucionalizaci, což plně odpovídá současným principům sociálního začleňování.   Výsledkem projektu bude stavební úprava budovy Městského ústavu sociálních služeb skýtajícího zázemí pro poskytování sociálních služeb odpovídající nejen potřebám zaměstnanců a klientů, ale rovněž standardům 21. století a nárokům kladených příslušnými předpisy a dokumenty.  Jednotlivými dílčími cíli tedy jsou: - zvýšení kvality poskytování sociálních služeb v regionu s vysokou koncentrací osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených; - zkvalitnění odpovídajícího zázemí pro pracovníky a klienty; -zvýšení materiálně technické základny žadatele odpovídající standardům 21. století; - odpovídající pozitivní vliv na proces sociální inkluze a množství sociální patologie ve společnosti.

Žadatel projektu: zřizovatel MÚSS - Město Klášterec nad Ohří

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.