Domov pro seniory

 Služba Domova pro seniory je poskytována dle §49 zákona o sociálních službách č. 108/2006Sb. 

Identifikátor služby: 2848286

Služba je poskytována od: 1. 1. 2007

(Domov pro seniory zahájil svoji činnost již v únoru roku 1995. Objekt Domova byl postupně přebudován z pečovatelského domu)

Forma poskytování: pobytová

Místo a čas poskytování: Lípová 545, 431 51 Klášterec nad Ohří, služba je poskytována 24 hodin denně.

Okruh osob: senioři

Věková struktura cílové skupiny:

- mladší senioři 65-80 let

- starší senioři nad 80 let 

Služba může být ve zvlášť odůvodněných případech poskytnuta od 62 let.

Kapacita: 113 lůžek

Ubytování se poskytuje v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích a garsonierách. 

Posláním našeho Domova pro seniory je poskytnout pobytové služby a sociální péči osobám, které vzhledem ke svému věku a trvalým změnám zdravotního stavu potřebují pomoc druhé osoby. Dále za pomoci a podpory poskytované služby motivovat klienty, kteří jsou oslabeni v prosazování svých práv, k řešení své nepříznivé sociální situace, podpořit je při sociálním začleňování - působit aktivně a vzhledem k jejich individuálním potřebám umožnit žít aktivní, důstojný a plnohodnotný život.

Okruhem osob jsou osoby se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, dále osoby s trvalým zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a jimž nelze z různých důvodů zabezpečit podporu a pomoc v jejich vlastním domácím prostředí a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci.

Nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztrátu schopností řešit svoji současnou situaci z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, ohrožení práv a zájmů nebo z důvodu nastalé krizové situace.  V případě poskytnutí služby Domova pro seniory se tedy jedná o osobu, která:

-má nepříznivý zdravotní stav, ale nevyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení a splňuje věkovou strukturu cílové skupiny

-osoba vyžadující pomoc jiné fyzické osoby z důvodu nesoběstačnosti a splňuje věkovou strukturu cílové skupiny

=> a u této osoby byly vyčerpány možnosti pomoci rodiny, blízkých nebo terénních či ambulantních služeb.

Nepříznivou sociální situaci posuzuje sociální pracovnice v rámci sociálního šetření.

 

V případě zájmu o naše služby nejprve kontaktujte sociální pracovnici Mgr. Jiřinu Pospíšilovou, která Vám podá základní informace o službě a vysvětlí jak dále postupovat při vyplnění a podání Žádosti o poskytnutí  sociální služby.