Pečovatelská služba

Využívání Pečovatelské služby napomáhá klientům setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí. Klientům je poskytován zejména dovoz obědů, donáška nákupů, pomoc při osobní hygieně a další činnosti spojené se zajištěním chodu domácnosti. 

 

Důležitá je spolupráce terénních pracovníků s Domovem pro seniory, který se v případě zhoršení zdravotního stavu uživatele může stát další alternativou podpory a pomoci.

Posláním Pečovatelské služby je podpora či pomoc klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení či se ocitli v obtížné sociální situaci. Služba je poskytována v přirozeném domácím prostředí, podporuje klienty, aby mohli v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti. Dalším posláním je podporovat klienty k samostatnosti, k rozvíjení vlastních schopností při sebeobsluze či při péči o domácnost. Podporujeme klienty ke schopnosti řešit svou situaci vlastními silami.

 

Okruh osob - Pečovatelská služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Věková struktura cílové skupiny:

  • dospělí (27 - 64 let)
  • senioři (nad 65 let)

 

Kapacita:

  • terénní forma PS – počet klientů: 7
  • ambulantní forma PS – počet klientů: 2

 

Cílem Pečovatelské služby je zajistit klientům, jež tuto pomoc potřebují, poskytování kvalitní péče a vycházet z individuálních přání, uspokojovat své potřeby s respektováním jejich práv a soukromí. Tím umožnit a vytvářet klientovi podmínky pečovatelské služby pro žití co nejdéle ve svém domácím prostředí plnohodnotným a smysluplným životem, kdy mohou jednat dle vlastní vůle a rozhodnutí.

Seniorům, kterým zdravotní stav umožňuje docházení do jídelny Domova pro seniory, poskytujeme úkon ambulantní formy pečovatelské služby – poskytnutí stravy (výdej stravy do jídlonosičů).

Pečovatelskou službu zajišťuje celkem 7 pracovnic v sociálních službách a jedna vedoucí pracovnice. Dvě zaměstnankyně PS zabezpečují rozvoz obědů, dalších pět zjišťuje rozšířenou Pečovatelskou službu v terénu. Pečovatelská služba je poskytována občanům Klášterce nad Ohří a občanům ze spádových obcí. Rozvoz obědů je zajištěn denně včetně víkendů a svátků, ostatní služby pouze v pracovních dnech.