Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je poskytována dle §40  zákona o sociálních službách č. 108/2006Sb.

Identifikátor služby: 3369883

Služba je poskytována od: 1. 1. 2007

Forma poskytování: terénní 

Místo poskytování: Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů na území města Klášterec nad Ohří  a jeho obecních částech ( Miřetice u Klášterce nad Ohří, Ciboušov, Klášterecká Jeseň, Suchý Důl, Hradiště, Lestkov, Mikulovice, Rašovice, Útočiště, Šumná, Vernéřov)

Okruh osob:

- osoby s tělesným postižením

- osoby se zdravotním postižením

- senioři

- rodiny s dětmi

nacházející se v nepříznivé sociální situaci.

Nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztrátu schopností řešit svoji současnou situaci z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, ohrožení práv a zájmů nebo z důvodu nastalé krizové či mimořádné situace.  V případě poskytnutí Pečovatelské služby se tedy jedná:

-o osobu, která má nepříznivý zdravotní stav, ale nevyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém ani sociálním zařízení 

-o osobu, která vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby z důvodu nesoběstačnosti 

- o rodinu, ve které se narodilo 3 a více dětí současně (pomoc při péči o děti)

=> a  byly vyčerpány možnosti pomoci rodiny, blízkých nebo ambulantních služeb.

Nepříznivou sociální situaci posuzuje sociální pracovnice ve spolupráci s vedoucím pracovníkem v sociálních službách v rámci sociálního šetření.

Věková struktura cílové skupiny:

- bez omezení věku

Kapacita:

- okamžitá kapacita terénní formy: 9 (víkendy, svátky okamžitá kapacita 1)

Okamžitá kapacita identifikuje maximální počet klientů, kteří ji mohou využívat v jeden okamžik.

Provozní doba:

-  každý den včetně víkendů a svátků v čase od 7.00 do 21.00hod.

Posláním Pečovatelské služby je podpora či pomoc klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení či se ocitli v obtížné sociální situaci. Služba je poskytována v přirozeném domácím prostředí, podporuje klienty, aby mohli v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti. Dalším posláním je podporovat klienty k samostatnosti, k rozvíjení vlastních schopností při sebeobsluze či při péči o domácnost. Podporujeme klienty ke schopnosti řešit svou situaci vlastními silami.

Cílem Pečovatelské služby je zajistit klientům, jež tuto pomoc potřebují, poskytování kvalitní péče a vycházet z individuálních přání, uspokojovat své potřeby s respektováním jejich práv a soukromí. Tím umožnit a vytvářet klientovi podmínky pečovatelské služby pro žití co nejdéle ve svém domácím prostředí plnohodnotným a smysluplným životem, kdy mohou jednat dle vlastní vůle a rozhodnutí.

Důležitá je spolupráce terénních pracovníků s Domovem pro seniory, který se v případě zhoršení zdravotního stavu uživatele může stát další alternativou podpory a pomoci.

V případě zájmu o naše služby nejprve kontaktujte vedoucí pečovatelské služby Jitku Kočkovou, DiS., která Vám podá základní informace o službě a vysvětlí jak dále postupovat při vyplnění a podání Žádosti o poskytnutí  sociální služby.